Samenwerking

De Zijlen heeft verschillende samenwerkingspartners. Lees hieronder meer over onze partners.

NPGZ (Noordelijk Platform gehandicaptenzorg)

De Zijlen is lid van het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ). Het NPGZ is een platform van bestuurders/ regiodirecteuren uit de gehandicaptenzorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar en bespreken actuele regionale of landelijke zaken/ontwikkelingen, trends en dilemma’s. Hiermee ontstaan op een laagdrempelige manier contacten en onderlinge verbinding.

Programma ‘Volwaardig leven'

In Nederland krijgen ongeveer 130.000 mensen dagelijks intensieve zorg uit de Wlz. Om de zorg voor deze mensen te verbeteren, is het programma ‘Volwaardig leven’ opgesteld door het ministerie van VWS. Ook De Zijlen doet mee aan het programma.

‘Volwaardig leven’ heeft drie doelen om de gehandicaptenzorg te verbeteren:

  • Een goed aanbod van zorg en ondersteuning. Met andere woorden, de zorg beter laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen.
  • Voldoende plaatsen voor mensen met complexe zorgvragen. Dit betekent er voor zorgen dat deze mensen op tijd passende zorg krijgen.
  • Familie en naasten helpen. Hen ondersteunen bij de zorg van hun kind of familielid.

De Zijlen doet mee aan drie projecten binnen het programma.

1. Zelfontplooiing en Talentontwikkeling
De LFB gaat samen met De Zijlen en andere zorgaanbieders een project uitvoeren voor mensen met een verstandelijk of meervoudige beperking. Het gaat om de ontwikkeling van vaardigheden en talenten die bijdragen aan meer zelfregie, autonomie en volwaardig leven. Het programma heet ‘Naar de Top’.

2. Innovatie-impuls
Dit project gaat over het gebruiken van zorgtechnologie. De doelen zijn om met behulp van zorgtechnologie te werken aan:
1. Het versterken van de eigen regie van de cliënt
2. Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van het leven van de cliënt
3. Het uitbreiden van de instrumenten die de zorgverlening ten dienste staan
4. Het anticiperen op personele krapte en efficiënt organiseren van zorg
5. Het versterken van de digitale vaardigheden van medewerkers
Hiernaast is De Zijlen partner van het Digital Health Centre om samen met 14 andere aanbieders kennis en ervaring uit te wisselen en vormen uit te werken om technologie meer en beter te gaan gebruiken.

3. Passende zorg
Dit project gaat over cliënten die moeilijk plaatsbaar zijn. Het ministerie van VWS is hierover met zorgaanbieders in gesprek om tot structurele oplossingen te komen.

Ketenzorg samenwerking

De Zijlen, Vanboeijen, Trajectum en Alliade werken met begeleiding van een extern bureau aan het verbeteren van de ketenzorg voor de complexe zorg. Samen willen we een omgeving en perspectief realiseren voor zeer moeilijk plaatsbare cliënten. We zijn in dit kader tevens gestart met een crisisondersteuningsteam.

Groninger Zorgakkoord

In 2019 ondertekenden acht zorgaanbieders – De Zijlen, twee woningcorporaties, vijf gemeenten, provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, het Rijk en Nationaal Coördinator Groningen – het Groninger Zorgakkoord. De partijen investeren gezamenlijk 331 miljoen euro in nieuwe aardbevingsbestendige zorggebouwen. Met dit akkoord zorgen de partijen ervoor dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg krijgen.
Het Groninger Zorgakkoord heeft als belangrijk doel om toekomstbestendige nieuwbouw te realiseren om daarmee kwalitatief goede zorg in de toekomst te behouden in het gebied.
Voor De Zijlen gaat het om twee projecten in Appingedam.

Eendracht Appingedam
In het zorgproject De Eendracht bundelen De Hoven, ‘s Heeren Loo en De Zijlen hun krachten en geven de zorg voor kwetsbare ouderen en volwassenen in Appingedam op een nieuwe manier vorm. Doordat er op De Eendracht een nieuwe wijk wordt gerealiseerd liggen hier prachtige kansen om naast een fantastisch woongebouw ook een zorgzame en betekenisvolle samenleving te realiseren.

Eelwerd Appingedam
Op locatie Eelwerd worden de handen ineengeslagen door De Zijlen en ‘s Heeren Loo. Hier komt een kleinschalige woonvorm voor kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking, die behoefte hebben aan een meer beschutte en rustige omgeving.