1. Home
  2.  » 
  3. Op zoek naar zorg
  4.  » 
  5. Kind, jeugd & gezin
  6.  » Kinderdagcentra

Kinderdagcentra

Bent u op zoek naar een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor uw zoon of dochter? Dan kan één van de kinderdagcentra van De Zijlen, Maricja in Nuis, of Ilmarinen in Groningen misschien iets voor u betekenen.

Meer weten of aanmelden?

Denkt u dat Maricja of Ilmarinen een fijne plek is voor uw kind? Neem dan contact met ons op om eens te komen kijken: Bel dan met Tsjikke Eelkema van het Cliëntservicepunt van De Zijlen: 0594-85 05 52.

Gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja

Kinderdagcentrum Maricja is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, (vermoedelijke) verstandelijke en/of meervoudige beperking. Maricja is partner in ‘t Sterrenpad. In dit Inclusief  Kindcentrum werken een basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en Maricja samen. Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar. Het uitgangspunt is dat we kind-volgend zijn en denken in mogelijkheden. De kinderen worden spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling. De nadruk ligt op het aanleren van sociale, communicatieve en praktische vaardigheden.

Voor iedereen een plek

Kinderen ontwikkelen zich vanuit een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ze leren het meest door te ervaren en te doen, door het voorbeeld dat ze krijgen en door samen te spelen. Op ’t Sterrenpad ontmoeten kinderen van zorg en onderwijs elkaar. Ze spelen naast en met elkaar en beleven vieringen met elkaar. Kortom, de kinderen zijn van betekenis voor elkaar! Veel kinderen hebben een individueel maatje uit groep zeven of acht van de basisschool. Er zijn ook groepsmaatjes die activiteiten ondernemen met meerdere kinderen, zoals knutselen, een spelletje doen of voorlezen. Zo ontstaat er een band tussen kinderen met en zonder beperking. Op deze manier werken school en Maricja aan een samenleving waar voor iedereen plek is.

Ondersteuningsplan

Als een kind bij Maricja komt wordt gekeken welke groep het beste aansluit bij de beleving en hulpvragen van het kind.

De accenten binnen de diverse groepen variëren van belevingsgerichte (leer)ervaringen, tot schoolvoorbereidende leerervaringen en praktische leerervaringen die kunnen voorbereiden op volwassen dagbesteding.

Voor ieder kind wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden de doelen en de afspraken met ouders vastgelegd. De doelen worden vertaald in een dagprogramma. Een multidisciplinair team is betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Dat team bestaat uit begeleiders, de logopedist, de fysiotherapeut en de gedragsdeskundige.

Betrokkenheid en communicatie met ouders zijn heel belangrijk. Het delen van zorg voor een kind is immers een hele stap.

Contactinformatie: Klik hier.

Kinderdagcentrum Ilmarinen

Het Kinderdagcentrum heeft plaats voor 36 kinderen tussen 2 en 18 jaar. Elk kind is bij ons welkom, in principe ongeacht geloof of levensovertuiging, en ongeacht aard of ernst van hun handicap. Samen zoeken we of ons aanbod aansluit bij de zorgvraag van het kind.

Ilmarinen heeft 1 locatie en is daarmee persoonlijk en overzichtelijk. Het Kinderdagcentrum is ondergebracht in ons hoofdgebouw en heeft een groot buitenspeelplein.

Er zijn vier klassen: roze, oranje, geel en een ambachtsklas. Iedere klas heeft z’n eigen lokaal. Bijzonder aan ons Kinderdagcentrum is dat de klassen zijn ingedeeld op leeftijd en niet op basis van de beperking. Net zoals bij een gewone school. Zo kunnen we met de kinderen omgaan zoals bij hun leeftijd past. Ze zitten in dezelfde fase en kunnen elkaar stimuleren.

Dagprogramma: groepsleven en therapeutisch onderwijs

De dag duurt van 09.00 uur tot 15.30 uur. Gedurende de dag zijn er 2 belangrijke aspecten: het groepsleven en het therapeutisch onderwijs. 

Zorgplan

Binnen de veilige structuur en het herkenbare ritme van het groepsleven krijgt elk kind specifieke aandacht en zo nodig therapie. Hiervoor wordt jaarlijks, in gezamenlijk overleg tussen ouders, begeleiders, orthopedagoog, arts en therapeuten, een individueel zorgplan opgesteld. 

Aanvullende therapieën

Naast de dagelijkse gang van zaken in de klas is soms wat extra’s nodig in de vorm van therapie. Op onze locatie bieden we diverse vormen van therapieën aan. Kinderen hoeven daardoor niet naar een andere locatie.  

Contact met thuis en gezinsbegeleiding

Het dagelijkse contact met de ouders/verzorgers verloopt via een dagboekje, waarmee ouders en begeleiders elkaar steeds op de hoogte houden. Natuurlijk kunnen ouders ook altijd voor persoonlijk overleg bij de groepsleiding terecht.

Als uw kind gebruik maakt van ons Kinderdagcentrum wordt er automatisch ook een ambulante medewerker aan het team rondom uw kind toegevoegd. De ervaring leert dat veel ouders het prettig vinden om gebruik te maken van de ambulante zorg als extra ondersteuning in zorg voor hun kind thuis.

Eenmaal per jaar is er een uitgebreide zorgplanbespreking met de ouders. Tussendoor zijn er evaluaties van de doelen die in dit plan worden opgenomen Ook zijn er regelmatig ouderavonden en is er een cliëntenraad waarin de wettelijk vertegenwoordigers zitting hebben namens hun kinderen. Verder zijn ook broertjes, zusjes en andere familieleden bij diverse jaarfeestvieringen van harte welkom.

Contactinformatie: Klik hier.