1. Home
  2.  » 
  3. Wie zijn wij
  4.  » 
  5. Onvrede, zorgen of klachten
  6.  » Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Binnen De Zijlen is een integriteitcode vastgesteld. In deze code staan de afgesproken gedragsregels. Toch kan een vermoeden van een misstand voorkomen, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Denk aan gevaar voor de gezondheid, veiligheid of het milieu. Maar denk ook aan een strafbaar feit, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag of misleiding van justitie, overheid of het publiek. Het kan eveneens gaan om het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties, of andere vormen van fraude.

In de klokkenluidersregeling is geregeld dat melders van een (vermoeden van een) misstand bescherming genieten. Deze regeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor De Zijlen. Medewerkers, vrijwilligers, uitzendkrachten, gedetacheerden, invalkrachten, zzp-ers, stagiairs en ieder ander die voor De Zijlen werkt of gewerkt heeft valt onder deze regeling.